El projecte

EL PROJECTE

El projecte Atenció de ciència ciutadana escolar es durà a terme en dos cicles d’iteració al llarg de dos cursos escolars, plantejant diferents fases:

PRIMERA FASE

Implementació d’una seqüència didàctica sobre contaminació atmosfèrica co-creada entre els diferents agents implicats: professorat de secundària i equip investigador sobre didàctica i sobre salut global.

SEGONA FASE

Co-creació, entre l’alumnat participant i l’equip investigador, d’un instrument de recollida de dades sobre els factors que poden afectar l’atenció.

TERCERA FASE

Participació activa i conscient en un experiment científic que permetrà obtenir nous coneixements sobre els efectes de la contaminació en l’atenció dels adolescents i les adolescents, reflexionant sobre les seves limitacions i fent ús de l’instrument de
recollida de dades co-creat prèviament.

QUARTA FASE

Dues actuacions de l’alumnat participant relacionades amb la problemàtica treballada. Una local, enfocada a la comunicació i conscienciació de la comunitat propera, i una global, amb la que els diferents agents compartiran els resultats en un congrés científic escolar a nivell de ciutat /territori.

L’EXPERIMENT CIENTÍFIC

“Un dels objectius d’aquest projecte és estudiar si la contaminació atmosfèrica a les aules dels instituts pot afectar els processos d’atenció dels adolescents i les adolescents. La confirmació d’aquesta relació seria útil per dissenyar estratègies de prevenció amb un gran potencial de beneficis per a la societat, ja que la capacitat d’atenció està íntimament lligada a l’aprenentatge i el rendiment acadèmic.”

La principal innovació consisteix en el disseny experimental del projecte, en contraposició amb l’evidència existent que prové d’estudis observacionals. Els experiments poden proporcionar una evidència més robusta. Hi participaran més de 2000 alumnes de 3er d’ESO de diferents instituts de l’àrea metropolitana de Barcelona.

L’EXPERIMENT CONSISTIRÀ EN EL SEGÜENT:

Cada classe de 3er d’ESO es dividirà aleatòriament en dos grups.

Cada grup anirà a una aula diferent. Una aula tindrà un purificador d’aire, i per tant els alumnes respiraran aire més net del normal. L’altra aula tindrà el mateix purificador però sense filtre, i per tant els alumnes respiraran aire normal.

A les dues aules es realitzaran les mateixes activitats durant dues hores. Entre elles, l’alumnat realitzarà un test d’atenció amb ordinador.

Finalment, s’analitzaran les dades de tots els instituts, per esbrinar si les puntuacions mitjanes dels tests d’atenció són pitjors a les aules amb aire normal que a les aules amb aire purificat.


COORDINEN

COL·LABOREN